نمونه سوال فصل اول شیمی 3
ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٩  کلمات کلیدی: نمونه سوال

 

طرف دوم معادلات زیر رانوشته ونوع آن را مشخص کنید

BaCl2, 2 H2O "

Br2 + NaI"        

MnCO3"           

NaOH + HCl " 

Pb(NO3)2 + Na2S "

Ba + H2O "

------+ H2O " Mg(OH)2 + H2

Ba(CO3)2 " ------+ ------

NaOH + H2SO4 " ------ + ------

NH3 + HBrl " -------

C4H8 + O2 " ------ + ------

Ca + H2O"----- + ------

Cl2 + KBr "

 


 

واکنشهای زیر را به روش گام به گام موازنه کنید:

Al2O3 + CO " Al + CO2

C2H5OH + O2 " CO2 + H2O

Al + HCl " AlCl3 + H2

CuO + NH3 " Cu + H2O + N2

Al2 (SO4) 3 + NaOH "Na2SO4 + Al(OH)3

CuO + NH3 "Cu + H2O + N2

 

 

معادلات نوشتاری زیر را به نمادی تبدیل کرده و موازنه کنید:

الف- منیزیم هیدروکسید در هیدروژن سولفید،تولید منیزیم سولفید بهمراه آب می کند.

ب- باریم نیترات بر روی سدیم سولفات تولید رسوب باریم سولفات و محلول سدیم نیترات می کند.

ج- کلسیم هیدروکسید بر فسفریک اسید اثر کرده ، تولید آب و کلسیم فسفات می کند.

 

د- بر اثر تجزیه حرارتی پتاسیم نیترات، پتاسیم نیتریت و گاز اکسیژن بدست می آید.

مسائل استوکیومتری

 

1-     ضمن تجزیه 15گرم کلسیم کربنات چند مول کربن دی اکسید و چند مول کلسیم اکسید بدست می آید؟

2-     4/0 مول سدیم هیدروکسید با چند گرم سولفوریک اسیدبطور کامل واکنش می دهد؟

3-      

4-     برای تهیه 4/0مول مس چند گرم روی را باید بر محلول مس(11) کلرید اثر داد؟

 

5-     مطابق واکنش زیر:

HCOOH + Br2 " CO2 + 2HBr

 

اگر ضمن انجام واکنش 11 گرم کربن دی اکسید تولید شده باشد،چند گرم Br2 و چند

 

 گرم HCOOH مصرف شده است؟

 

(Br=80  O=16  C=12  H=1)

 

۶-از واکنش 10 گرم پتاسیم هیدروکسید با سولفوریک اسید چند گرم سدیم سولفات تولید می شود؟

 

(K=39  S=32)

 

۷-از واکنش 42/1 گرم کلر با محلول پتاسیم بمید،چند گرم برم آزاد می شود؟

 

۸-از واکنش 8/0 گرم روی 90% با محلول سولفوریک اسید،چند گرم روی سولفات

 

تولید می شود؟(Zn=65)

 

 

۹-چند گرم کلسیم 80% ضمن واکنش باآب، 4 گرم هیدروژن تولید می کند؟(Ca=40)

 

۱۰-اگر از تجزیه 30 گرم پتاسیم نیترات، 2/3 گرم اکسیژن آزاد شده باشد، درصد

 

خلوص پتاسیم نیترات را محاسبه کنید(N=14)

 

1۱-از واکنش 6/5 گرم آهن با محلول هیدروکلریک اسید،2/0 گرم هیدروژن آزاد شده

 

است.درصد خلوص آهن را بدست آورید؟(Fe=56)

 

۱۲-4 لیتر اکسیژن در شرایط STP با چند لیتر هیدروژن واکنش می دهد و چند لیتر

 

آب به حالت بخار تشکیل می دهد؟

 

1۳-برای تهیه 18 لیتر آمونیاک در دما و فشار معین، چند لیتر هیدروژن و چند لیتر

 

نیتروژن لازم است؟

 

1۴- از گرم کردن3 گرم سدیم هیدروژن کربنات چند میلی لیتر گاز CO2 آزاد می شود؟

 

(d CO2= 1/1 g/L)

1۵-از تجزیه 15 گرم گاز SO3 در شرایط استاندارد، چند میلی لیتر گاز اکسیژن آزاد می شود؟

 

1۶-اگر از واکنش 5 گرم روی با محلول هیدروکلریک اسید 400 میلی لیتر گاز هیدروژن

 

آزاد شده باشد،درصد خلوص روی را بدست آورید.

 

۱۷-از گرم کردن 3 گرم سدیم هیدروژن کربنات چند میلی لیتر گاز CO2 در شرایط

 

استاندارد آزاد می شود؟

 

۱۸-از واکنش 9/0 مول گاز هیدروژن با نیتروژن کافی، چند لیتر گاز آمونیاک تولید می شود؟

 

۱۹-از واکنش 448 میلی لیتر گاز هیدروژن با مقدار اضافی اکسیژن، چند گرم آب

 

تولید می شود؟

 

۲۰-از واکنش 65/0 گرم فلز روی با محلول HCl ، چند میلی لیتر گاز H2 آزاد می شود؟

 

(d= 0/7 g/L)

 

2۱-برای تهیه 500 میلی لیتر محلول KOH 2/0 مول در لیتر، چند گرم KOH خالص

 

مورد نیاز است؟

 

2۲- با 10 گرم NaOH 75/0% چند میلی لیتر محلول 1/0 مولار می توان ساخت؟

 

2۳-برای تهیه 2500 میلی لیتر محلول سدیم سولفات 2/1 مول در لیتر چه جرمی از

 

سدیم سولفات با درصد خلوص 80% نیاز داریم؟

 

 

2۴-با 25 گرم پتاسیم نیترات 60% چند میلی لیتر محلول 25/0مولار می توان

 

ساخت؟

 

2۵-برای تهیه 100 میلی لیتر محلول HCl با غلظت 1/0مولار به چند میلی لیتر از

 

محلول 5/1 مولار نیاز است؟

 

۲۶-چند میلی لیتر محلول 25/0 مولار سدیم برمید برای واکنش با 10 میلی لیتر از

 

محلول AgNO3  با غلظت 22/0 مولار لازم است؟

 

۲۷- چند میلی لیتر محلول NaOH با غلظت 4/0 مولار با 250 میلی لیتر از محلول

 

 ۱۵/۰مولار سولفوریک اسید واکنش می دهد؟

 

۲۸- اگر از واکنش 16/2 گرم SO2 با اکسیژن اضافی،4/2 گرم SO3 تولید شده

 

باشد،بازده درصدی واکنش را محاسبه کنید.

 

2۹-در صورتی که بازده درصدی واکنش زیر 75% باشد، چقدر متان از واکنش 3

 

کیلوگرم زغال سنگ با مقدار اضافی بخارآب  بوجودمیآید؟

 

                                               2C + 2H2O --- CH4 + CO2

۳۰-در یک أزمایش 9 گرم روی را با 5/7 گرم گوگرد واکنش داده اند و مقدار 25/11 گرم

 

روی سولفید،بدست آورده اند.بازده درصدی این واکنش را محاسبه کنید.

 

3۱-از واکنش 40 گرم Al با 110 گرم گاز Cl2،چند گرم AlCl3 تولید می شود؟(واکنش

 

دهنده محدود کننده را تعیین کنید)

 

۳۲- مطابق واکنش زیر چند گرم سیلیسیم خالص از واکنش 112 گرم SiCl4 و 90 گرم

 

Mg بدست می آید؟

      

          SiCl4 + 2Mg ----- 2MgCl2 + Si

 

 (واکنش دهنده محدود کننده و اضافی را تعیین کنید)